Инвеститорски контрол

Оливер създава и предлага на своите клиенти и партньори
един постоянно развиващ се комплекс от решения в областта
на строителството и управлението на инвестиционни проекти

Поради взаимната обусловеност на техническия и финансовия мениджмънт, Оливер, при желание от страна на възложителя, предлага разширени функции на инженерно-консултантски услуги или т.нар. инвеститорски контрол на проекта. При договореност с възложителя, може да изпълняваме тази дейност при изпълнение на проекта, в следния обхват:

  • Проверка, измервания и остойностяване на изпълнените строително-монтажни работи;
  • Утвърждаване мостри на материали и изделията, влагани в строителството;
  • Следене графика за изпълнение на проекта;
  • Спазване на добър ред и външен вид на строителната площадка.