Услуги, предлагани в областта на
хотелиерството и ресторантьорството

Оливер работи в конкретната сфера на хотелиерството и ресторантьорството с глобалната идея за развиване и подобряване качеството на услугите до достигане на международно признато ниво

Оливер има натрупан опит в сферата на хотелиерството и ресторантьорството. Основно направление в дейността на компанията е предлагането на комплексни консултантски услуги на най-високо ниво, обхващащи всички етапи на организацията и функционирането на хотели, ресторанти, различни видове развлекателни или питейни заведения, както и съпътстващите ги дейности.

Обучението и трейнинга на персонала е основна професионална насока в дейността на Оливер от дълги години и фирмата има натрупан значителен опит в това. Компанията провежда обучение на персонала в последователно и относително независими един от друг логически завършени модули. Това позволява на обучаваните да комбинират според своите цели и потребности професионално образование с ориентация към бъдещо развитие което дава гаранции  за конкретна реализация.

Разширявайки обсега и качеството на предлаганите дейности и услуги Оливер извършва трейнинг на вече работещият персонал на място в хотела и ресторанта. Обучаващият адаптира учебният материал към индивидуалните нужди и потребности на всеки обучаван с цел постигане на възможно най-пълна информираност и професионални практически познания и умения.

С разнообразни методични средства при тренинга и обучението на персонала обучаващите от фирмата постигат изработване на професионални и комуникационни умения и култура на всички нива на общуване на персонала, преодоляване на лични или обществени задръжки в ежедневният работен процес, повишаване на ефективността на работа, адекватно поведение в конкретни ситуации и оценката им, професионален подход към конкретната служебна позиция.

Изключително силно направление в дейността на Оливер заема маркетинга, рекламата и консултинга на хотела и ресторанта, както и всички сфери на работата с клиента. Компанията разработва конкретен за всеки клиент маркетинг план, който е и основа на добрите продажби и приходи, както в хотелиерството и ресторантьорството, така и за всеки един бизнес.

Фирмата работи в конкретната сфера на хотелиерството и ресторантьорството с глобалната идея развиване и подобряване на качеството на услугите до достигане на международно признато ниво.

Оливер работи с чувство за голяма лична отговорност и персонална иновативност, изцяло насочени към достигане на максимална задоволеност на клиентите си и удовлетворяване на личните си критерии за професионализъм и перфектност в работата си.

За да осигури постоянното качество на извършваните дейности и услуги към клиентите си, Оливер работи с екип от висококвалифицирани професионалисти от национален мащаб в хотелиерството и ресторантьорството.