Асистенции

Оливер създава и предлага на своите клиенти и партньори
един постоянно развиващ се комплекс от решения в областта
на строителството и управлението на инвестиционни проекти

Екипът, както и партньорите ни са компетентни и имат нужната квалификация да се справят със следните задачи:

  • Проучване на наличните проекти и технически спецификации;
  • Своевременно установяване на непълноти или неточности в проектите и техническите спецификации, допълнения и корекции, проследяване за срочното им изпълнение;
  • Контрол на изпълнението на проектните решения и техническите спецификации във връзка с установяването на количества и цени;
  • Контрол на технологията на изпълнението и документиране на изпълнението на проектните решения по видове работи;
  • Подписване на констативни протоколи за обемно изпълнение, цени и инженерно-стопански договори и извънредни обстоятелства;
  • Посредничество за контактите между обектови ръководства, проектанти, общински технически служби и държавни контролни органи;
  • Участие в съставянето на графиците за изпълнение и междинни плащания и контрол на изпълнението им;
  • Контрол на изпълнението на различни други договорености със строители, подизпълнители, доставчици, проектанти и надзорници;
  • Участие в комисии от името на възложителя в рамките на предоставените му компетенции.