Анализ на телеком пазарите

Оливер притежава познанията, познаването на пазарите и
опита, който може да помогне на вашата организация
да се справи с решенията от реалния бизнес живот,
които се налага да бъдат вземани

Ние оценяваме развитието на конкуренцията на телеком пазарите, разработваме държавни политики и помагаме на клиентите ни да определят или предвидят съответните специфични мерки.

Оливер е разработил систематичен подход към стратегии за навлизане на пазара, като предоставя възможност на клиентите си да създават добре обосновани и обективни бизнес планове, които извличат максималната стойност от вътрешните активи и инвестиции, като в най-голяма степен увеличават конкуренцията и осигуряват приходи.

Клиентите биха могли да използват този подход, за да:

  • Намалят финансовата нестабилност, породена от липсата на разбираем и детайлен пазарен анализ и структуриран стратегически план;
  • Задействат изработването на бизнес план и финансово планиране - първоначалните бизнес прогнози следва да бъдат преглеждани, за да отговарят на пазарните условия и избраните пазарни позиции;
  • Създадат ефективност при стартирането на нови продукти, чрез създаване на рамка за последващо планиране и тактически последващи действия, като бъдат приоритизирани и координирани действията на съответните екипи;
  • Създадат методи за оценка на риска, както и методи за контрол и оценка на пазарното присъствие чрез планиране на риска.

Нашият подход при изготвянето на стратегии за навлизане на пазара следва структуриран и изпитан процес, който се основава на сериозен опит в сектора и детайлно познаване на всички аспекти от стартирането на нови услуги.

Един детайлен анализ, използващ пазарни данни и проучване съобразено с нуждите на клиента, би ни позволил да оценим всички аспекти, които биха могли да повлияят на стратегическото позициониране на даден оператор. Такъв анализ би включвал следните аспекти:

  • Динамика на пазара - извършването на детайлна потребителска и бизнес пазарна сегментация и анализ на драйверите на пазара ще бъде предприета, за да се идентифицират най-стойностните целеви сегменти, както и причините за пазарния ръст; специфични целеви области биха били изследвани, за да бъдат оценени ключовите входни данни: структура на продажбите на дребно, системи на финансовите транзакции, както и използването на интернет биха служили като входни данни при планирането на продажбите и дистрибуцията.
  • Изследване на конкурентната среда - детайлизираното конкурентно профилиране в области като позициониране, използване на търговското име и марка, целево сегментиране, прогнозиране на стойности, изготвяне на пазарни предложения, ценообразуване, обслужване на клиенти, дистрибуция и продажби, покритие, мрежови и помощни системи би позволило да бъдат оценени силните и слаби страни на конкурентните фирми.
  • Макроикономически преглед - анализът на съотносимите макроикономически данни е определящ при пазарния и сегментен ръст.
  • Законодателство и регулаторна рамка - описание на възможностите и оценка на риска в рамките на съществуващата правна и регулаторна рамка, които биха повлияли на пазарния и сегментен ръст.