Изработване, развитие, управление и
мониторинг на телеком стратегии

Оливер притежава познанията, познаването на пазарите и
опита, който може да помогне на вашата организация
да се справи с решенията от реалния бизнес живот,
които се налага да бъдат вземани

Нашето задълбочено познаване на ключовите пазарни двигатели и динамика на бизнеса, обширният ни глобален опит в телеком индустрията, както и задълбочените умения за анализ на пазарите ни позволяват да разработим солидни бизнес стратегии насочени към точно определени финансови резултати.

Ние помагаме на нашите клиенти при идентифицирането, разработката и оценката на стратегически възможности за развитие на бизнеса във всички аспекти на телеком и медийната индустрия, от консолидирането или развиването на съществуващото бизнес портфолио до разрастването на бизнеса към нови територии, технологии или възможности. Това включва и консултиране по различни стратегически структури като например различни форми на партньорство, сливания и придобивания.

Ние основаваме нашите препоръки на:

 • Нашият задълбочен анализ на пазарната информация и контекст;
 • Нашата финансова прогноза и такава по ключови показатели за ефективност (KPIs);
 • Разработените от Оливер бизнес модели, отчитащи финансовия ефект от всяка от тези възможности;
 • Ние използване доказан и систематичен подход при оценката на рисковете и ползите от различни стратегически възможности, като фокусът ни пада върху следните дейности:
  • Идентифициране и оценка на ключови проблеми и източници на бизнес рискове;
  • Извличане на максимална стойност от вътрешните активи и инвестиции;
  • Осигуряване на устойчива диференциация на пазара и конкурентни предимства;
  • Осигуряване на ръст на приходите, оперативна ефективност и дългосрочна възвръщаемост и доходност на инвестициите;